Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line služieb a produktov Predávajúceho na internetovej stránke www.karolinacastkova.eu.

Predávajúci:

MUDr. Karolína Částková

IČ 11903449
Oldřichov v Hájích 206
46331

Česká Republika

Telefónne číslo: 00420776829323, e-mail: karolina@karolinacastkova.eu

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

 

2. Objednávka služby predávajúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky Predávajúcim, zmluva vzniká samotným dodaním služby Predávajúcim.

Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie služby vyhlásenej predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

 

3. Cena služby predávajúceho

Kupujúci sa za nadobudnutú službu predávajúceho zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú na webovej stránke Predávajúceho pri nadobudnutej službe predávajúceho v dobe objednania služby predávajúceho. Kupujúci dostane službu predávajúceho za cenu platnú v okamihu objednania. MUDr. Karolína Částková nie je platca DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k službe až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Prevzatie služby Kupujúcim je možné až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

4. Autorské práva Predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie

Služba Predávajúceho, ktorá je predmetom predaja na tejto stránke, je výhradným duševným vlastníctvom Predávajúceho v zmysle zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať poskytnutú službu Predávajúceho výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený službu Predávajúceho alebo nijakým spôsobom šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám.

Pre prípad porušenia autorských práv Predávajúceho akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line služby Predávajúceho v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým bola on-line služba Predávajúceho sprístupnená prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

 

5. Platobné podmienky, dodacia lehota a dodacie podmienky

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnutú on-line službu Predávajúceho prostredníctvom bankového prevodu na číslo účtu Predávajúceho uvedené vo faktúre.

Dodacia lehota pri on-line službe Predávajúceho zo stránky www.karolinacastkova.eu je 36 hodín od prijatia platby Predávajúcim.

Služba v reálnom čase začína v termíne stavovenom Predávajúcim v dobe predaja služby Kupujúcemu. Ak sa termín poskytnutia služby zmení, Predávajúci včas informuje Kupujúceho o jeho zmene a dá mu možnosť od zmluvy odstúpiť.

Zákazník dostane e-mailom prístupy k on-line službe Predávajúceho, prípadne odkaz na službu v reálnom čase.

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim.

Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania alebo ponúkne iný porovnateľný výrobok. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

 

6. Poštovné a balné

V prípade balíčkov materiálu a náradia k online kurzom sa výška poštovného riadi aktuálnym sadzobníkom Českej pošty alebo Zásilkovny.

Výška balného je uvedená pri cene konkrétnej služby či balíčku Predávajúceho. Ak nie je uvedená, balné je už zarátané v cene služby.

 

7. Záručné podmienky a reklamácie

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade zakúpenia produktov alebo služieb (online kurzov, e-bookov a niektorých vzdelávacích akcií) Predávajúci bezprostredne po uzatvorení zmluvy poskytne Kupujúcemu časť či celé plnenie (spôsobom vylučujúcim možnosť navrátenia plnenia), v takom prípade nie je možné zo strany zákazníka od zmluvy odstúpiť. Z dôvodu týchto okolností je potom u týchto produktov a služieb vyloučené použitie ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je preto vylúčená možnosť odstúpiť ve lehote do 14 dní od zmluvy uzatvorenej na diaľku a požadovať vrátenie celej uhradenej ceny. Pokiaľ to bude u niektorých online kurzov, e-bookov a vzdelávacích akcií s poskytovaním plnenia a možnosťou odstoupenia od zmluvy inak, táto skutočnosť bude vždy v rámci ich popisu na webe či v objednávke uvedená, prípadne bude uvedené, aká sa poskytuje lehota pre odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ je predmetom objednávky tovar alebo online kurz v reálnom čase, ktorý neprebehne okamžite po uhradení, zákonná lehota 14 dní pre možnosť vrátenia tovaru, samozrejme, platí.

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle 00420 776 829 323 alebo na e-mailovej adrese karolina@karolinacastkova.eu. Ak bude reklamácia odôvodnená, Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovanej on-line služby do 3 pracovných dní od potvrdenia reklamácie.

 

8. Zodpovednosť za vady

V prípade výskytu vady v on-line službe alebo tovare Predávajúceho:

1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba Predávajúceho mohla riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád služby Predávajúceho riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny služby Predávajúceho.

 

9. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednanej služby. Kupujúci berie na vedomie, že pri online službách v reálnom čase alebo akciách naživo môže Predávajúci robiť snímky z kurzu či akcie. Tieto snímky potom môže použiť pre svoju propagáciu na internete a v médiách. Viac o ochrane osobných údajov nájdete tu.

 

10.Voľba právomoci a rozhodného práva

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Českej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Českej republiky.

 

11. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

Obchodné podmienky sú platné od 21.8.2021.